Käesolev Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Trumpauto OÜ (Eesti äriregistri number 14639421, aadress Keemia 4, 10616 Tallinn, Eesti Vabariik; Operaator, meie) töötleb enda Klientide, Klientide esindajate, Kasutajate ning kõigi teiste andmesubjektide (teie) isikuandmeid seoses nende kasutamisega Trumpauto Platvormi ja Teenustega. Käesolev Privaatsuspoliitika kohaldub, kui kasutate, olete kasutanud või olete avaldanud kavatsust kasutada Trumpauto Platvormi ja Teenuseid, sh proovi- või demoversioonis. Käesolev Privaatsuspoliitika kohaldub ka meie potentsiaalsetele klientidele.
Kirjeldatud juhtudel tegutseme teie isikuandmete vastutava töötlejana ning vastutame nende töötlemise eest. Käesolev Privaatsuspoliitika ei kohaldu aga isikuandmetele, mida töötlevad meie Kliendid Trumpauto Platvormi Sisus ja Trumpauto Teenuste kasutamisel. Sellisel juhul tegutseb Klient selliste isikuandmete vastutava töötlejana ning vastutab nende töötlemise eest. Meie töötleme selliseid isikuandmeid Kliendi eest ning tegutseme andmete volitatud töötlejana (vaata meie Kasutustingimuste punkti 7).
Kõik käesolevas dokumendis kasutatud suure algustähega terminid käsitatakse vastavalt nende määratlusele meie Kasutustingimustes. Isikuandmete all tuleb mõista igasugust teavet, mis puudutab tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut (andmesubjekti).
Teie isikuandmete kogumine. Kogume teie isikuandmeid järgmistel viisidel:

 • te annate meile enda isikuandmed ise;
 • teie isikuandmed annab meile (teie ettevõtte) Kliendi esindaja või muu Kasutaja;
 • teie isikuandmed annab meile kolmas isik (nt kui kolmandast isikust makseteenuse osutaja kinnitab, kas teie makse oli edukas või mitte);
 • oleme teie isikuandmeid kogunud automaatselt. Selline töötlemine hõlmab ka potentsiaalsete klientide (proovi- või demo Klientide, potentsiaalsete klientide ja nende esindajate) andmete kogumist avalikest registritest.

Töödeldavad isikuandmed ja töötlemise õiguslik alus. Töötleme teie isikuandmeid peamiselt Kliendiga Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. See hõlmab klienditoe osutamist ning teiega ühenduse võtmist muudel Platvormi ja teenustega seotud põhjustel. Eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks töötleme järgmisi isikuandmeid:

 • identifitseerimisandmed (nimi, sünnikuupäev, pilt);
 • kontaktandmed (töökoha aadress, töökoha telefoninumber, töökoha e-posti aadress);
 • tööd puudutavad andmed (Kliendi ettevõte, ametikoht Kliendi ettevõttes);
 • sideandmed (e-post, meile saadetud sõnumid);
 • Trumpauto Platvormi ja Teenuste kasutamisega seotud andmed.

Kui olete Klient, siis on teie isikuandmete töötlemise aluseks Lepingu täitmine või teie taotlusel meetmete rakendamine enne Lepingu sõlmimist. Kui olete Kliendi esindaja või Kasutaja, on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus meie õiguspärased huvid, et võimaldada Trumpauto Platvormi ja Teenuste kasutamist või Kliendi õiguspärased huvid Trumpauto Platvormi ja Teenuste kasutamiseks vastavalt Kliendi taotlusele.
Kui te olete potentsiaalne klient (proovi- või demo Klient, potentsiaalne turundusklient või tema esindaja), töötleme teie isikuandmeid Trumpauto platvormi ja teenuste turunduslikel eesmärkidel ning selleks, et teie ettevõte sõlmiks meiega lepingu. Eespool nimetatu saavutamiseks võime töödelda järgmisi isikuandmeid: nimi, tööalane e-posti aadress, tööalane telefoninumber, Kliendi ettevõte, ametikoht Kliendi ettevõttes, sideandmed, Trumpauto platvormi ja teenuste kasutamisega seotud andmed. Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie õiguspärased huvid Trumpauto Platvormi ja Teenuste turundamiseks. Arvestades, et Trumpauto on ärilt ärile Platvorm ning me töötleme andmeid, mis on seotud teie majandustegevuse ja/või tööga, usume, et teie õigus privaatsusele ei ole ülimuslik meie õiguspäraste huvide suhtes.
Lisaks võime Teie isikuandmeid töödelda meie õiguste kaitsmiseks (õigusnõuete tuvastamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks). Viimase õiguslik alus on meie õiguspärane huvi niiviisi toimida.
Me ei töötle mingeid isikuandmete erikategooriaid. Kuna vastavalt meie Kasutustingimustele ei ole Trumpauto platvorm ja teenused alla 18-aastastele kasutatavad, ei töötle me alla 18-aastaste isikute isikuandmeid.
Töötlemine nõusoleku alusel. Võime samuti töödelda teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel (nt otseturunduse eesmärgil). Kui töötlemine põhineb nõusolekul, võite nõusoleku igal ajal tühistada, võttes meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel või klõpsates iga e-kirja lõpus toodud lingil „tühista tellimus“ [‘unsubscribe’]. Pange tähele, et nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise õiguspärasust, mida tehti enne nõusoleku tühistamist.
Volitatud andmetetöötlejad. Kasutame teie isikuandmete töötlemiseks hoolikalt valitud teenuseosutajaid (volitatud andmetetöötlejaid). Sedasi toimides jääme täielikult vastutavaks teie isikuandmete eest.
Kasutame järgmiste kategooriate andmetetöötlejaid: andmete kogujad, haldamise ja säilitamise pakkujad, e-posti teenuse osutajad, sõnumside teenuse osutajad, pop-up teenuse osutajad, kliendisuhete haldamise ja tagasiside teenuse osutajad, otseturunduse teenuse osutajad, makseteenuse osutajad, raamatupidajad ning õigusalased ja muud nõustajad.
Kui te vajate üksikasjalikumat teavet meie kasutatavate volitatud andmetöötlejate kohta (nt nende nimed ja asukohad), palun võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.
Kolmandad isikud. Jagame teie isikuandmeid kolmandate isikutega ainult siis, kui see on sätestatud käesolevas dokumendis, kui see on nõutud kohalduva õiguse alusel (nt kui oleme kohustatud jagama isikuandmeid ametivõimudega) või teie nõusolekul.
Kui olete Kasutaja või Kliendi esindaja, siis jagame teie isikuandmeid Kliendiga, kuna see on vajalik meie Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks Kliendi ees. Sellise jagamise õiguslik alus meie õiguspärased huvid, et võimaldada Trumpauto Platvormi ja Teenuste kasutamist, või Kliendi õiguspärased huvid Trumpauto Platvormi ja Teenuste kasutamiseks vastavalt Kliendi taotlusele. Samuti võime jagada teie isikuandmeid meie audiitoritega. Sellise jagamise õiguslik alus on meie vastav õiguslik kohustus.
Isikuandmete edastamine väljapoole EL-i. Kui asute EL-is, siis pidage meeles, et meie edastame (sealhulgas säilitame) teie isikuandmeid väljapoole EL-i, nt USA-sse; seda võivad teha ka meie volitatud andmetetöötlejad.
Edastame teie isikuandmeid väljapoole EL-i ja säilitame neid seal ainult siis, kui meil on selleks seaduslik alus, sealhulgas andmete saajale, kes on: i) riigis, kus on isikuandmete kaitse tagatud adekvaatsel tasemel (USA-s kui andmete saajal on Privacy Shield sertifikaat); või ii) kuulub meetme alla, mis täidab EL-i nõudmised isikuandmete edastamise kohta väljapoole EL-i.
Kui vajate üksikasjalikumat teavet teie isikuandmete edastamisest väljapoole EL-i (nt andmete saajate nimed ja sellise edastamise täpne õiguslik alus), siis palun võtke meiega ühendust kasutades selleks allpool toodud kontaktandmeid.
Turvalisus. Rakendame teie isikuandmete kaitsmiseks tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, võttes arvesse (i) tehnika taset, (ii) juurutamise kulusid, (iii) töötlemise olemust, ulatust, konteksti ja eesmärke ning (iv) teie kantavaid riske. Sellised turvameetmed hõlmavad muuhulgas krüptitud säilitamist ja ligipääsu reguleerimist.
Andmete säilitamine. Säilitame teie isikuandmeid nii kaua kuni on vajalik nende kogumise eesmärgil, nii kaua kuni on vajalik kaitsta meie huve või nii kaua kuni seda nõuavad kohalduvad õigusaktid.
Kui te olete potentsiaalne klient (proovi- või demo Klient, potentsiaalne turundusklient või tema esindaja), säilitame teie isikuandmeid 1 aasta alates teie prooviaja lõpust või alates hetkest, kui te demo saite või kui isikuandmed meie õiguspäraste huvide alusel turunduseesmärkidel koguti (vaata eespool). Nagu on selgitatud Kasutustingimustes, kui pole kokku lepitud teisiti, säilitatakse Sisu prooviversioonis, sealhulgas seal sisalduvaid isikuandmeid, 75 päeva pärast teie prooviperioodi lõppemist, juhul kui otsustate Platvormi kasutamist hinnapaketi alusel jätkata.
Kui olete maksev Klient või tema esindaja või kasutaja, säilitame teie isikuandmeid järgmiselt:
• vastavalt Eesti raamatupidamis- ja maksundusseadustele säilitatakse arvetega seotud teavet 7 aastat alates vastava majandusaasta lõpust;
• vastavalt kohalduvale (Eesti) õigusele säilitame selliste nõuetega seotud isikuandmeid maksimaalselt 10 aastat alates nõude sissenõutavaks muutumise kuupäevast.
Teie õigused. Teil on enda isikuandmete suhtes kõik andmesubjektile kuuluvad õigused kohalduvate andmekaitseeeskirjadega nõutud ulatuses. Need õigused hõlmavad:

 • ligipääsu taotlemist oma isikuandmetele;
 • koopia saamist oma isikuandmetest;
 • ebaõigete või mittetäielike isikuandmete korrigeerimist;
 • isikuandmete kustutamist;
 • isikuandmete töötlemise piiramist;
 • isikuandmete ülekandmist;
 • vastuväite esitamist isikuandmete töötlemisele, mis põhineb õiguspärasel huvil ning mida töödeldakse otseturunduse eesmärgil.

Kui teile tundub, et teie õigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile või kohtule. Selleks, et oma õigusi rakendada, palun võtke meiega ühendust kasutades selleks allpool toodud kontaktandmeid.
Privaatsuspoliitika muutmine. Kui meie isikuandmete töötlemise tavad muutuvad või kui tekib vajadus Privaatsuspoliitika muutmiseks vastavalt kohalduvatele andmekaitse eeskirjadele, teistele kohalduvatele õigusaktidele, kohtupraktikale või pädevate asutuste väljastatud suunistele, on meil õigus Privaatsuspoliitikat ühepoolselt igal ajal muuta. Sellisel juhul teavitame teid e-posti teel mõistlikult enne muudatuste jõustumist.
Kohalduv õigus. Kuna oleme Eesti Vabariigis registreeritud ettevõte, siis teie teie isikuandmete töötlemisele kohaldub Eesti Vabariigi õigus.
Kontaktandmed. Juhul, kui teil on küsimusi seoses teie isikuandmete töötlemisega või kui soovite rakendada enda kui andmesubjekti õigusi, palun võtke meiega ühendust kasutades järgmiseid kontaktandmeid: e-post info@trumpauto.ee.
Privaatsuspoliitika kehtib alates 12.01.2019